Rädda vitryggen och mångfalden i skogen

Vitryggig hackspett är en av våra mest hotade arter och idag finns det endast cirka 40 kvar i Sverige. Vitryggen visar hur illa det är ställt med våra svenska skogar. Gör vi inget riskerar vitryggen och hundratals andra arter att försvinna helt.

Hjälp den vitryggiga hackspetten

Med ditt stöd kan vi rädda den akut hotade vitryggen och dess skogar
Stöd vitryggen

Projektets arbete

Skydda lövskogar för Vitryggig hackspett

Skydda skogar

Vi arbetar för att bevara och restaurera värdefulla lövskogar tillsammans med ideella eldsjälar och i samverkan med länsstyrelser, skogsägare och skogsbolag

Skydda lövskogar för Vitryggig hackspett

Uppfödning och utsättning

I samarbete med Nordens ark, Järvzoo och Upplandsstiftelsen föder vi upp, släpper ut och stödutfodrar vitryggar.

Skydda lövskogar för Vitryggig hackspett

Förändra skogspolitiken

Vi arbetar för en ny svensk skogspolitik och för att EU:s lagar om skydd av arter och FN:s konventioner ska följas.

Hoten mot vitryggen och andra arter

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv. Friska ekosystem ger oss oumbärliga saker som pollinering, vattenrening och skydd mot klimatförändringar. Men arter världen över börjar försvinna i en allt snabbare takt. Vi är inne i vad forskningen kallar den sjätte massutrotningen, och livet på planeten som vi känner det, är hotat.

I Sverige hotas den biologiska mångfalden av att skogar med höga naturvärden huggs ner och ersätts av skogsplanteringar. Utarmning av skogslandskapet har bidragit till minskad biologisk mångfald och att vitryggen nästan försvunnit. På grund av ett allt intensivare skogsbruk har vitryggens livsmiljö, som består av äldre sammanhängande lövskog med mycket död ved, minskat drastiskt.

Vitryggen är på väg att försvinna

Det finns bara cirka 40 vitryggar kvar i Sverige. Från att de tidigare funnits över stora delar av landet häckar nu endast ett fåtal par i Mellansverige och utmed norrlandskusten.

Vitryggen är en så kallad paraplyart, vilket innebär att det är ytterligare cirka 200 hotade och rödlistade växt- och djurarter som är beroende av samma slags skogsmiljöer. Vitryggens situation är därför en varningsklocka – när vitryggen har svårt att klara sig, är läget allvarligt för många andra arter också.

Kamp för att vända utvecklingen

Inom vitryggsprojektet, som Naturskyddsföreningen drivit sedan 1990, kämpar vi för att vända denna utveckling. Vi arbetar för att skydda och restaurera värdefulla lövskogar. I samarbete med Nordens ark, Järvzoo, Upplandsstiftelsen och ideella eldsjälar föder vi också upp och släpper ut vitryggar. Utsättningar av ungar minskar risken att arten försvinner från Sverige innan åtgärderna i skogen har fått effekt.

Sedan projektet startade har vi varit med och skyddat stora skogsområden med höga naturvärden. Stöd vårt arbete för att rädda vitryggen och andra hotade arter.

Milstolpar i vitryggsprojektet

 • Stora Skog avsätter 100 stycken vitryggsrevir på vardera minst 100 ha i Mellansverige.

  1993

  Skogsbolaget Stora Skog beslutar att avsätta 100 stycken vitryggsrevir på vardera minst 100 ha i ett bälte i Mellansverige. Projektet är med och väljer ut områden.

 • Viktigt område för vitryggig hackspett i Färnebofjärden blir nationalpark.

  1998

  Färnebofjärdens nationalpark inrättas. Naturskyddsföreningen har under lång tid verkat för att värdefulla svämlövskogar runt Färnebofjärden skall skyddas. Ett av huvudargumenten har varit förekomsten av vitrygg och områdets betydelse för arten.

 • Naturskyddsföreningen byggder avelsstation på djurparken Nordens ark med insamlade medel.

  2004

  Med hjälp av insamlade medel från Naturskyddsföreningen byggdes en avelsstation på djurparken Nordens ark, där hittills har två lyckade häckningar skett. Ungfåglar har planterats ut i Värmland, Dalsland, Småland och vid Dalälven.

 • Sveaskog avsätter, efter önskemål från vitryggsprojektet, ekoparken Hornsö

  2004

  Sveaskog avsätter, efter önskemål från vitryggsprojektet, ekoparken Hornsö på ca 10 000 ha. Här finns lövrika skogar av betydelse för vitryggig hackspett och många andra arter. Omfattande restaureringsprogram inleds.

 • Naturvårdsverket beslutar om första nationella åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett.

  2005

  Naturvårdsverket beslutar om det första nationella åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett. Stora delar av arbetet är gjort i nära samverkan med vitryggsprojektet.

 • Sveaskog avsätter, efter önskemål från vitryggsprojektet, ekoparken Forsmark

  2012

  Sveaskog avsätter, efter önskemål från vitryggsprojektet, ekoparken Forsmark, 2 800 ha, med ambitiöst restaureringsprogram för att återskapa lämpliga lövskogar för bl a vitryggig hackspett.

 • Kungsgårdsholmarna i Avesta blir naturreservat. Framgång för vitryggig hackspett.

  2015

  Länsstyrelsen i Dalarna gör Kungsgårdsholmarna i Avesta till naturreservat efter många års påtryckning från vitryggsprojektet.

 • Invasion av vitryggar österifrån år 2015

  2016

  Efter stor invasion av vitryggar österifrån år 2015 etablerar sig nu flera par och individer utefter Norrlandskusten, i flera fall i områden där vitryggsprojektet önskat att restaurering och skydd av skog skall utföras.

 • 700 hektar skog skyddas kring sjön Stora Le

  2017

  700 hektar skog skyddas kring sjön Stora Le i Dalsland. Här finns mycket gammal lövskog och viktiga områden för vitryggig hackspett. Projektet började arbeta med området redan på 1980-talet.

 • Länsstyrelsen Uppsala beslutar skapa naturreservat av Kerstinbomyran i Heby kommun.

  2018

  Länsstyrelsen i Uppsala beslutar att skydda Kerstinbomyran i Heby kommun som naturreservat.

Vitryggens läten

Den vitryggiga hackspetten behöver din hjälp

Med ditt stöd kan vi rädda den akut hotade vitryggen och dess skogar

Tack för att du gör det möjligt att bevara den biologiska mångfalden i Sverige.

Stöd Vitryggig hackspett med en gåva!