Miljöpolicy

Det mesta vi gör påverkar miljön på ett eller annat sätt. ​Låt miljöpolicyn bli ramverket för ert miljö- och hållbarhetsarbete, men det är inte policyn i sig som räddar världen. Inte innehållet heller. Det som betyder något är hur policyn är förankrad hos medarbetarna och efterlevs i det dagliga arbetet. Det gör hela skillnaden. Det viktigaste är med andra ord att alla är “med på tåget” – att alla gör sitt för att miljöpolicyn ska få någon effekt.

Det finns inget som säger att en miljöpolicy måste se ut på ett visst sätt. Organisationer och företag har olika behov och möjligheter. Dessutom behöver en miljöpolicy ofta anpassas över tid, antingen för att skruva upp ambitionsnivån eller för att anpassa policyn till händelser i omvärlden. 

Naturskyddsföreningens miljöpolicy, som presenteras nedan, är uppdelad i en huvudpolicy och ett antal underpolicyer. Det tycker vi är ett bra sätt för att enklare hitta och tillämpa de delar som är aktuella i olika situationer – tjänsteresor, inköp, kapitalplaceringar etc. Uppdelningen gör det också lättare att uppdatera policyerna efter behov. 

För att en miljöpolicy ska få genomslagskraft i organisationen tror vi att det är viktigt att den är beslutad av högsta möjliga instans. 

Miljöpolicy 

Organisationen anser att miljö- och hållbarhet är viktiga frågor för organisationens överlevnad och framgång. Vår vision är vara delaktiga i att skapa en hållbar framtid på en frisk och levande planet. 

Principer 

Vi ska i vårt interna miljöarbete vara ett föredöme och visa att vi tar hållbarhetsfrågorna på allvar. Det uppnår vi genom hög kompetens, ständiga förbättringar och genom att vi vid varje enskilt beslut minimerar vår miljöpåverkan. Miljöskäl är också ett godtagbart argument för en ökad kostnad. 

Tillämpningsområde 

Denna policy gäller alla anställda, förtroendevalda men även den som tillfälligt representerar Organisationen, exempelvis som konsult, när detta finansieras av Organisationen. 

Ansvar för tillämpningen 

Policyn och dess olika anknutna dokument ska vara kända och förstådda, samt tillämpas i den dagliga verksamheten. Personal och ledning ges återkommande miljöutbildning efter behov i tjänsten. Anställda och förtroendevalda inspireras också att agera miljövänligt även utanför arbetstid. 

Särskilda tillämpningar 

Följande dokument ger mer konkret vägledning om hur vi minimerar vår klimat- och miljöpåverkan: 

Resor, möten och övernattningar 

Organisationen ska minimera miljöpåverkan från resande, möten och övernattningar som sker i tjänsten. Se ”Rese- och mötespolicy”, samt ”Märkesguide”. 

Upphandling och inköp av varor och tjänster 

Miljöpåverkan ska vara avgörande för inköpsarbetet med hänsyn till kvalitet och funktion. Organisationen ska ligga i framkant och visa andra att ett miljöinriktat inköpsbeteende av varor och tjänster främjar ett hållbart samhälle och är ett steg på vägen mot ett mer hållbart samhälle. Se vidare: Återbruks- och inköpspolicy, Vägledning vid återbruk och inköp av varor samt ”Märkesguide.” 

Placering av kapital 

Vid placering av kapital ska miljöhänsyn vara centralt. Organisationens kapitalplaceringspolicy ska tillämpas, se vidare ”Kapitalplaceringspolicy”. 

Återanvändning och återvinning 

Organisationen ska minimera resursanvändningen genom att i första hand återanvända, i andra hand återvinna materialet och i tredje hand välja energiåtervinning. Se vidare ”Riktlinjer för återanvändning och återvinning.” 

Uppföljning av policyn 

Organisationen arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt interna miljöarbete och genomlyser och utvärderar fastlagda policydokument regelbundet. För att följa upp och utveckla arbetet sätter vi också mål och nyckeltal, som följs upp årsvis och rapporteras till styrelsen.