Naturskyddsföreningens riksstyrelse och revisorer

Naturskyddsföreningens styrelse väljs av riksstämman som är föreningens högsta beslutande organ. Stämman äger rum i mitten av juni vartannat år (jämna år). En valberedning föreslår vilka som ska sitta i styrelsen, men förslag kan också ges av enskilda medlemmar. Hur styrelsen utses regleras i våra stadgar som du också hittar på vår hemsida. Se: Om oss-> Dokument- och filarkiv-> Föreningsdokument.  Valberedningen har också en egen särskild arbetsordning som den följer. Läs mer om styrelsens arbetsprocess på Naturkontakt.

Styrelsen håller möten 7-10 gånger per år. Stämman väljer också revisorer. De är helt oberoende av styrelsen och har som uppdrag att granska föreningens verksamhet och styrelse. Genom revisionsberättelsen rapporterar de till kommande stämma. Revisorerna föreslår stämman om styrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte.

Styrelse

Christopher Hamilton
ledamot
Emma Andersson Barkas
ledamot
Gudrun Hubendick
styrelseledamot
Helena Fredriksson
personalrepresentant
Henrik Svensson von Zweigbergk
styrelseledamot
Jennifer Cronborn
styrelseledamot
Johanna Sandahl
ordförande
Lars Vaste
ledamot
Lars-Bertil Nilsson
skattmästare
Lotta Bengtsson Silfver
förste vice ordförande
Lovisa Roos
Fältbiologernas ledamot
Martin Lindén
andre vice ordförande
Mårten Wallberg
styrelseledamot
Sylvia Rezania
ledamot

Revisorer

Anneli Carlsson
revisor
Kåre Olsson
revisorssuppleant
070-690 55 80
Suzanne Messo
revisor, Ernst & Young
Jens Karlsson
revisorssuppleant, Ernst & Young