Inbjudan: Osaby säkras för framtiden

Skogar, betesmarker och hagar i Osaby söder om Växjö är nu skyddade för framtiden. Naturskyddsföreningen som har förvaltat fastigheten i nästan ett halvt sekel har bildat en naturvårdsstiftelse med syftet att värna biologisk mångfald i ett av södra Sveriges största skyddade naturområden. Nu är det dags för invigning.

Pressmeddelande 2021-06-03

– Genom att bilda en stiftelse av Osaby vill vi skydda markerna för framtiden och möjliggöra att detta stora område på lång sikt ska återfå sin ursprungliga karaktär av lövskogar och hagmarker. Därigenom skapar vi livsmiljöer som gör det lättare för hotade arter att överleva, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Drygt halva fastigheten är ett naturreservat med stora hagmarker med gamla ekar samt betesmark med ekologiskt jordbruk. Resten av fastigheten med skogar, våtmarker och hagar skyddas genom naturvårdsavtal. Det innebär att över 500 hektar mark är skyddat för framtiden. Stiftelsens ändamål är att vidta åtgärder för att skydda, återställa och nyskapa värdefulla livsmiljöer för skyddsvärda arter på de egna fastigheterna och därmed skapa bättre förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Stiftelsen drivs av en styrelse som utses Naturskyddsföreningens Växjökrets samt länsförbunden i Kronoberg och Jönköping, samt riksstyrelsen.

– Att hela Osaby nu avsatts för naturvård innebär en fantastisk möjlighet att visa hur viktig restaurering och skötsel av höga naturvärden är för att bevara dem för framtiden, säger Sven G Nilsson, professor i ekologi och ordförande i Naturskyddsföreningens naturvårdsstiftelse Osaby.

Osaby har under våren fått en ny arrendator som kommer att fortsätta driva ekologiskt jordbruk med djur för att hålla markerna öppna och bevara kulturlandskapet. Restaureringsåtgärder av skogen och marken är påbörjade och stiftelsen kommer att bjuda in till vandringar och studiebesök för att dela med sig av kunskap och erfarenheter. 

För att stiftelsen ska kunna fokusera på naturvård har herrgården och fastighetens övriga byggnader sålts. Herrgården har tagits över av samma ägare som driver Kafé Lux och Bondens butik i Växjö.

Det var systrarna Stina och Ingeborg Törne som redan 1964 donerade fastigheten till Naturskyddsföreningen och den här förändringen ligger i linje med målet med donationen. På Osaby ska också allmänhetens möjligheter att uppleva områdets natur underlättas.

På nationaldagen den 6 juni 2021 är det invigning av Naturskyddsföreningens naturvårdsstiftelse. Ett bra tillfälle att komma ut i naturen och ta del av detta fantastiska naturområde.

Program

  • Kl. 10: Samling på reservatsparkeringen Osaby.
  • Henrik von Zweigbergk, från Naturskyddsförenings riksstyrelse och Sven G Nilsson, ordförande i stiftelsen inviger.
  • Vandring på ca 2 km. Turen tar ca 2 timmar.
  • Vi tittar på naturvärden i olika miljöer. Presentation av pågående restaurering för att skapa nya naturvärden i form av att röja fram lövträd samt att skapa betesskogar och våtmarker.
  • Guider: Per Darell, Sven Nilsson och Uno Pettersson
  • Möjlighet till fika efteråt på Osabys Herrgård de luxe som erbjuder servering i en fin miljö.

Varmt välkomna!

Presskontakt:
Markus Håkansson
markus.hakansson@naturskydsforeningen.se
070-771 03 32